ОПИК

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"

 

 

 

Проект и главна цел

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“,  Иновации и конкурентоспособност,
BG16RFOP002-2.101 - BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.101-1046
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 4655.80лв.
 
Начало:27.07.2021г.
Край: 27.10.2021г.

........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.097-3780
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5305.95лв.
 
Начало:31.03.2021г.
Край: 30.06.2021г.

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.095-1181
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 14162.24лв.
 
Начало:16.03.2021г.
Край: 16.06.2021г.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Номер на проект:  BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

 

Бенефициент:  Еделвайс Травел ООД, ЕИК: 202532057 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0168-C01.  

 

Обща стойност: 1173.73лв., от които 997.67лв. европейско (85%) и  176.06лв. национално съфинансиране (15%).

 

Начало: 21.12.2020г.

Край: 21.03.2021г.

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0168-C01.
 
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 
На 21-ви Декември 2020 година „Еделвайс Травел“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.
 
Общата стойност на проекта е 1173.73лв, от които 997.67лв. европейско и 176.06лв.  национално съфинансиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Еделвайс Травел" ООД  основна икономическа дейност с код по КИД-2008 / 79.12 Туроператорска дейност
.  Проектът е насочен към преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез директно предоставяне  BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
 
Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на "Еделвайс Травел" ООД оперативен капитал за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния зрив от COVID-19.
 
Общия ефект от изпълнението на проекта е да осигури икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Дата на стартиране 21.12.2020 г.
Дата на приключване 21.03.2021 г.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................

Проект:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран по договор  №: BG16RFOP002-2.073-7409 - C01.

 

Цел: Осигуряване на оперативен капитал на дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ ООД

 

Обща стойност: 9900 лв., от които 8415 лв. Европейско и 1485лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 11.08.2020 г.    

Край: 11.11.2020 г.

Календар